Cyber Nations Wiki
Advertisement

The Red October Armed Forces is the branch of the Red October Military responsible for All-based military operations. It is the largest and oldest established branch of the DPRRO military and is one of seven uniformed services. The modern Army has its roots in the Same Army which was formed on Its Creations,[1] before the establishment of the Nation, Juche National Party created the Armed Forces on Its Creation after Its Creation The Army considers itself to be descended from the All Sectors and thus dates its inception from the origins of that force.


Commanding Family Tree

President/Chairman (Six Star)= Jayvee Derguztov
Joint Chief Of Staff (Six Star)= Nikolai Zhukov
Department Of Defense Chairman = Andrea Kamarov
5 Star Generals
 Aleksandar Vasilev
 Alyosha Murzaev
 Anatoly Voroshilov
 Boris Ryzhkov
 Borya Shapovalov
 Kolya Shvernik
 Mikhail Zhuravlev
 
4 Star Generals
 Nikolai Kalinin
 Petya Malenkov
 Sergei Shkuratov
 Vanya Gerasimov
 Viktor Kuznetsov
 Vladimir Brezhnev
 Volodya Andropov
 Volodya Sarayev
 Yakov Gushenko
 
3 Star Generals
 Aleksandar Rykov
 Borya Mikoyan
 Dima Chernyshenko
 Dima Tikhonov
 Dmitri Petrenko
 Kosya Gridin
 Nikolai Turdyev
 Oleg Stepanoshvili
 Petya Avagimov
 Vanya Chernogolov
 Vikor Yakimenko
 Yuri Kiselev


2 Star Generals 
 Alyosha Tarkovsky
 Anatoly Ivashenko
 Dimitri Bondarenko
 Dimitri Petrenko
 Ivan Afanasyev
 Ivan Lukin
 Kostya Golubev
 Mikhail Voronov
 Oleg Kosygin
 
 
Brigadier General(1 Star)
 Pyotr Bulganin
 Pyotr Demchenko
 Sasha Semenov
 Vladimir Brezhov
 Yuri Nikitin
 Sasha Ivanov
 Konstantin Petrov
Advertisement